Sociální služby Libina
poskytujeme pobytové služby seniorům 

Tel: 583 233 203

E-mail: ddlibina@ddlibina.cz

Adresa: Libina 540, 788 05 Libina

!!! Aktuální informace k návštěvám sledujte v sekci "aktuality".

 

V sekci "sponzoři" jsme si dovolili poděkovat dárcům, kteří nám jakýmkoli způsobem pomohli v období nouzového stavu.

 

Vítáme Vás na stránkách příspěvkové organizace Sociální služby Libina.

 

Sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem jsou poskytovány v obci Libina, v areálu bývalé nemocnice, která ukončila svůj provoz v roce 1993.
 
Od roku 1994 slouží areál k poskytování pobytových sociálních služeb pro muže i ženy, je tvořen komplexem budov a přilehlým parkem, který slouží k nerušenému odpočinku uživatelů.
 
V zařízení nabízíme ubytování, celodenní stravování a přímou obslužnou péči. Dále zabezpečujeme zdravotní péči, pomoc odborných pracovníků a základní sociální poradenství. Zřizovatelem Sociálních služeb Libina, p. o. je Olomoucký kraj.

 

Domov pro seniory

Poslání

Posláním sociální služby Domova pro seniory je zajištění potřebné péče a podpory uživatelům, které vedou k zachování jejich soběstačnosti a začlenění se do kolektivního soužití, popřípadě k návratu do běžného života. 

Dlouhodobé cíle sociální služby

Cílem je umožnit seniorům v nepříznivé sociální situaci, kteří vyžadují pomoc jiné fyzické osoby, využít našich služeb. A to pro zachování a rozvíjení kvality jejich života, dle jejich individuálních možností a schopností.

Cílová skupina

Senioři

Osoby s chronickým onemocněním

Věková struktura cílové skupiny:

Mladší senioři (60 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Zásady poskytování sociální služby

Uživatelům poskytovat takovou podporu, která umožňuje co nejdelší udržení stávající úrovně jejich soběstačnosti. Zaměstnanci akceptují intimitu a soukromí uživatelů, při práci s uživateli uplatňují empatický přístup a flexibilitu poskytovaných služeb. V kolektivu zaměstnanců je rozvíjena týmová spolupráce se zapojením externích odborných pracovníků, např. lékař, psycholog, psychoterapeut

 

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem je zabezpečit potřebnou míru podpory a pomoci osobám s demencí ve věku od 50 let, které nejsou schopny zajistit si své potřeby ani za pomocí terénních či ambulantních sociálních služeb , a to v důstojném prostředí Sociálních služeb Libina. 

Dlouhodobé cíle sociální služby

1) Podpora zachování kontaktů s blízkými osobami uživatele a spolupráce s nimi

2) Poskytování služby vzdělaným a motivovaným personálem

3) Pravidelná aktivizace uživatelů služby vedoucí k zachování jejich soběstačnosti,  rozvoji jejich dovedností a seberealizaci

4) Zabezpečení kvalitní ošetřovatelské péče a bezpečného a důstojného prostředí pro uživatele služby

5) Minimalizace rizik spojených se závislostí na návykových látkách

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním se sníženou soběstačností a závislostí na pomoci jiné osoby

  • osoby se stařeckou, Alzheimerovou a jinými typy demence, které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby
  • osoby s demencí, která vznikla v důsledku nadužívání návykových látek, a které mají sníženou soběstačnost a vyžadují pomoc jiné fyzické osoby
Věková struktura cílové skupiny:

Dospělí (50 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální službu neposkytujeme:

  • osobám s přidruženým těžkým smyslovým postižením (tj. osobám, které potřebují speciální pomůcky a úpravu prostředí, jenž nelze v prostředí, kde je služba poskytována, zabezpečit, nebo které potřebují pro komunikaci s okolím speciální komunikační techniky, např. jde o osoby neslyšící, nevidomé nebo hluchoslepé).

Zásady poskytování sociální služby

Uživatelům poskytovat takovou podporu, která umožňuje co nejdelší udržení stávající úrovně jejich soběstačnosti. Zaměstnanci akceptují intimitu a soukromí uživatelů, při práci s uživateli uplatňují empatický přístup a flexibilitu poskytovaných služeb. V kolektivu zaměstnanců je rozvíjena týmová spolupráce se zapojením externích odborných pracovníků, např. lékař, psycholog, psychoterapeut. 

DOMOV PRO SENIORY podle § 49

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Celková kapacita 23 lůžek - 16 lůžek na ošetřovatelském oddělení a 7 lůžek v obytných pavilonech. (od 1.1.2020)

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - podle § 50

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu  chronického duševního onemocnění - tj. osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Celková kapacita 49 lůžek - 36 lůžek na hlavní budově a 13 lůžek v obytných pavilonech (od 1.1.2020).

 

OBEC LIBINA

Libina se svými částmi obce Horní Libina, Dolní Libina a Obědné je nejníže položenou a zároveň největší obcí šumperského okresu.

Je to obec 8 km dlouhá, táhne se mělkou úžlabinou na úpatí Jeseníků a v dolní části přechází do Hornomoravského úvalu.

 

© DD Libina 2008-12 | tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz | admin

Zřizovatelem organizace je
Olomoucký kraj