Sociální služby Libina
poskytujeme pobytové služby seniorům 

Tel: 583 233 203

E-mail: ddlibina@ddlibina.cz

Adresa: Libina 540, 788 05 Libina

Vítáme Vás na stránkách příspěvkové organizace Sociální služby Libina.

 

Sociální služby Domov pro seniory a Domov se zvláštním režimem jsou poskytovány v obci Libina, v areálu bývalé nemocnice, která ukončila svůj provoz v roce 1993.
 
Od roku 1994 slouží areál k poskytování pobytových sociálních služeb pro muže i ženy, je tvořen komplexem budov a přilehlým parkem, který slouží k nerušenému odpočinku uživatelů.
 
V zařízení nabízíme ubytování, celodenní stravování a přímou obslužnou péči. Dále zabezpečujeme zdravotní péči, pomoc odborných pracovníků a základní sociální poradenství. Zřizovatelem Sociálních služeb Libina, p. o. je Olomoucký kraj.

 

Domov pro seniory

Poslání

Posláním sociální služby Domova pro seniory je pomoci uživatelům k soběstačnosti, nezávislosti, začlenění se do kolektivního soužití, popřípadě k návratu do běžného života.

Dlouhodobé cíle sociální služby

Cílem je umožnit osobám v nepříznivé sociální situaci využít našich služeb pro zachování a rozvíjení jejich života, a to dle jejich možností a schopností.

Cílová skupina

Senioři

Věková struktura cílové skupiny:

Mladší senioři (60 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální službu neposkytujeme osobám:
- závislým na alkoholu
- závislým na návykových látkách
- narušujícím kolektivní soužití

Zásady poskytování sociální služby

Uživatelům poskytovat takovou podporu, která umožňuje co nejdelší udržení stávající úrovně jejich soběstačnosti. Zaměstnanci akceptují intimitu a soukromí uživatelů, při práci s uživateli uplatňují empatický přístup a flexibilitu poskytovaných služeb. V kolektivu zaměstnanců je rozvíjena týmová spolupráce.

 

Domov se zvláštním režimem

Poslání

Posláním sociální služby Domova se zvláštním režimem je poskytování potřebné podpory a pomoci uživatelům ve věku od 50 let s chronickým duševním onemocněním se stařeckou a Alzheimerovou demencí při zachování jejich soběstačnosti, funkčních sociálních vazeb a péče v důstojném prostředí Sociálních služeb Libina.

Dlouhodobé cíle sociální služby

1) Podpora zachování kontaktů s blízkými osobami uživatele a spolupráce s nimi
2) Poskytování služby vzdělaným a motivovaným personálem
3) Pravidelná aktivizace uživatelů služby vedoucí k zachování jejich soběstačnosti,  rozvoji jejich dovedností a seberealizaci
4) Zabezpečení kvalitní ošetřovatelské péče a bezpečného a důstojného prostředí pro uživatele služby

Cílová skupina

Osoby s chronickým duševním onemocněním - osoby se stařeckou a Alzheimerovou demencí

Věková struktura cílové skupiny:

Dospělí (50 – 64 let)
Mladší senioři (65 – 80 let)
Starší senioři (nad 80 let)

Sociální službu neposkytujeme:

1) osobám, jejichž zdravotní stav vyžaduje speciální přístrojové vybavení (např. přístroje podporující základní životní funkce u  klientů po infarktu myokardu, po CMP atp.)
2) osobám s akutním infekčním onemocněním, které si vyžaduje zvýšené hygienické nároky  (např. TBC, žloutenka, HIV)
3) osobám s prokazatelnou akutní závislostí na alkoholu a jiných návykových látkách
4) osobám se smyslovým postižením (např. hluchoslepí, neslyšící, nevidomí, kteří vyžadují speciální pomůcky, komunikační techniky a úpravu prostředí)
5) osobám s diagnostikovanou schizofrenií

Zásady poskytování sociální služby

Uživatelům poskytovat takovou podporu, která umožňuje co nejdelší udržení stávající úrovně jejich soběstačnosti. Zaměstnanci akceptují intimitu a soukromí uživatelů, při práci s uživateli uplatňují empatický přístup a flexibilitu poskytovaných služeb. V kolektivu zaměstnanců je rozvíjena týmová spolupráce. 

DOMOV PRO SENIORY podle § 49

V domovech pro seniory se poskytují pobytové služby osobám se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Celková kapacita 23 lůžek - 16 lůžek na ošetřovatelském oddělení a 7 lůžek v obytných pavilonech. (od 1.1.2020)

DOMOV SE ZVLÁŠTNÍM REŽIMEM - podle § 50

V domovech se zvláštním režimem se poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu  chronického duševního onemocnění - tj. osobám se stařeckou a Alzheimerovou demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby.

Celková kapacita 49 lůžek - 36 lůžek na hlavní budově a 13 lůžek v obytných pavilonech (od 1.1.2020).

 

OBEC LIBINA

Libina se svými částmi obce Horní Libina, Dolní Libina a Obědné je nejníže položenou a zároveň největší obcí šumperského okresu.

Je to obec 8 km dlouhá, táhne se mělkou úžlabinou na úpatí Jeseníků a v dolní části přechází do Hornomoravského úvalu.

 

© DD Libina 2008-12 | tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz | admin

Zřizovatelem organizace je
Olomoucký kraj