Tel: 583 233 203

E-mail: ddlibina@ddlibina.cz

Adresa: Libina 540, 788 05 Libina

Žádost o přijetí

Dovolujeme si upozornit všechny žadatele o poskytnutí sociální služby, že v souvislosti se změnou směrnice Rady Olomouckého kraje platnou pro příspěvkové organizace zřizované krajem, dochází ke změně přístupu k evidenci žádostí o poskytování sociální služby a zároveň ke změně formuláře žádosti o poskytnutí sociální služby a některých postupů posuzování přijatých žádostí.

Hlavní změna spočívá v tom, že nebudou domovem evidovány žádosti osob, které v okamžiku podání žádosti nejsou v takové situaci, pro kterou je nezbytné zajištění pomoci naší sociální službou, a svou žádost si chtějí podat pouze do budoucnosti (pro jistotu).

ŽÁDOST PROTO PODÁVEJTE POUZE V PŘÍPADĚ, ŽE MÁTE AKTUÁLNÍ ZÁJEM O VYUŽITÍ SLUŽBY A POTŘEBUJETE POMOC DRUHÉ OSOBY. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ NEMŮŽEME VAŠÍ ŽÁDOSTI VYHOVĚT.

  •  Aktuálně platnou Žádost o poskytnutí sociální služby je možno vyzvednout přímo v SS Libina u sociálních pracovnic nebo stáhnout na tomto  odkazu - platí pro obě poskytované služby: Žádost o poskytnutí sociální služby

  •  Součástí žádosti je i Dotazník pro posouzení nepříznivé sociální situace žadatale, bez jehož doložení není možno žadatele zařadit do pořadníku.

 

Další náležitosti žádosti:

   •  Dotazník pro posouzení žádosti o poskytnutí služby v Sociálních službách Libina - povinné

   •  Plná moc s podpisem žadatele  - pokud žádost vyřizuje jiná osoba než žadatel

   •  Vyjádření lékaře - povinné pro posouzení stavu žadatele a zařazení do pořadníku žadatelů 

 Služby nejsme schopni zabezpečit osobám (platí pro obě poskytované služby):

   •  závislým na alkoholu

   •  závislým na návykových látkách (toxikomani)

   •  narušujícím kolektivní soužití  

Žádost zašlete na adresu:

Sociální služby Libina, p. o.
Bc. Lenka Richterová
Libina 540, 788 05 Libina tel: 731 656 412 e-mail: socialni2@ddlibina.cz

O schválení či odmítnutí žádosti budete písemně informován/a sociální pracovnicí.

Uzavření smlouvy se žadatelem o službu

K uzavření smlouvy o poskytnutí služby jsou žadatelé vyzýváni podle pořadí stanoveném poskytovatelem. V případě, že oslovený žadatel po vyzvání odmítne uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby ve lhůtě do 14 kalendářních dnů od této výzvy nebo na výzvu nereaguje, poskytovatel si vyhrazuje právo na vyzvání k uzavření smlouvy dalšího žadatele z pořadníku.

Žadatel, který odmítl uzavřít smlouvu o poskytnutí sociální služby nebo nereagoval na výzvu, bude vyzván k uzavření smlouvy při dalším uvolnění místa. Zároveň sociální pracovník upozorní tohoto žadatele, že v případě neuzavření smlouvy ani v tomto případě, vyřadí žádost z pořadníku a ta již dále nebude vyřizována. A v případě budoucího zájmu o sociální službu musí být podána nová žádost.

 
 

© DD Libina 2008-12 | tvorba webových stránek Užitečnýweb.cz | admin

Zřizovatelem organizace je
Olomoucký kraj